Disclaimer

Leveringsvoorwaarden digitale bestanden en elektronische gegevensdragers

De informatie in dit e-mail bericht en bijlage(n) is(zijn) uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien een ander dan de geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij/zij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. Hij/zij wordt verzocht Architektenburo Brink & Fleer onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen en het e-mail bericht te vernietigen.

Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie. Wij vertrouwen erop dat u dit (deze) bestand(en) in goede orde ontvangt, maar wijzen erop dat eventuele beschadigingen en/of afwijkingen niet kunnen leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid van Architektenburo Brink & Fleer voor enige onjuistheid of voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade, ontstaan ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de verstrekte informatie.

Voor het gebruik van de door ons verstrekte documenten en tekeningen gelden de volgende voorwaarden:

  1. Deze bestanden en verstrekte informatie zijn door Architektenburo Brink & Fleer geproduceerd en worden aan u ter beschikking gesteld als onderlegger voor de door u te verrichten (teken)werkzaamheden en uitsluitend ten behoeve van het in het begeleidend schrijven genoemde project. Het is niet toegestaan wijzigingen in de originelen aan te brengen.
  2. U dient de tekenhoofden van Architektenburo Brink & Fleer te verwijderen en te vervangen door uw eigen bedrijfskenmerken.
  3. Wij maken u erop attent dat de digitale gegevens auteursrechtelijk, conform art. 41 (Auteursrechten van de adviseur) van de DNR 2005, zijn beschermd.
  4. Architektenburo Brink & Fleer is niet verantwoordelijk voor de juiste, actuele en volledige overbrenging van de inhoud van de digitale gegevens.
  5. Architektenburo Brink & Fleer is niet verantwoordelijk voor tijdige ontvangst van de digitale gegevens.
  6. Het werken met voorlopige tekeningen en digitale gegevens is voor eigen risico.
  7. De u toegezonden digitale gegevens behoren door u gecontroleerd te worden aan de hand van de (het) nagezonden document(en) en tekening(en).
  8. De bewaking voor latere wijzigingen door Architektenburo Brink & Fleer ten opzichte van door haar reeds geleverde bestanden ligt geheel bij de externe gebruikers.