Privacyverklaring

Enigma Architecten respecteert een ieders privacy. Het is dus ook onze verantwoordelijkheid om de persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd door onze klanten, onze medewerkers en andere partijen te beschermen.

Wij zullen de gegevens op een correcte manier verwerken en beschermen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Dit betekent dat wij:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring zetten we uiteen welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden wij dat doen en aan wie wij de persoonsgegevens bekend kunnen maken. Daarnaast bevat deze verklaring informatie met betrekking tot de rechten inzake de verwerking van de persoonsgegevens.

Mocht u verdere vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens:

Enigma Architecten
De Bolder 16
8251 KC Dronten
0321-386220

info@enigma-architecten.nl
www.enigma-architecten.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om met u te kunnen communiceren, voor administratieve doeleinden en voor het uitvoeren van overeengekomen opdrachten.

Wij kunnen u om de volgende persoonsgegevens vragen:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor particulieren hebben wij ook uw burgerservicenummer (BSN) nodig.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw gegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is. In verband met de wettelijke bewaartermijn van onze administratie voor de Belastingdienst bewaren wij uw persoonsgegevens 7 jaar.

In ons archief bewaren we bouwtekeningen en documenten welke kunnen zijn voorzien van persoonsgegevens. Bouwtekeningen worden beschermd door de Auteurswet en de persoonsgegevens die er op voorkomen worden beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze stukken kunnen bij ons opgevraagd worden, maar mogen alléén gebruikt worden voor eigen gebruik. Deze tekeningen en documenten mogen niet vermenigvuldigd of gepubliceerd worden. Mocht u bezwaar hebben tegen het opslaan van uw gegevens in ons archief dan kunt u contact met ons opnemen hierover.

BSN-nummers worden verwijderd uit ons systeem na het verlenen van de omgevingsvergunning.

Delen van persoonsgegevens

Het kan voorkomen dat wij uw gegevens moeten delen met derden. Het kan hierbij gaan om het aanvragen van vergunningen, het opvragen van offertes bij externe adviseurs of andere informatie voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Dit zijn allemaal werkzaamheden die opgenomen zijn binnen de overeengekomen opdrachten.

Website

Voor onze website gebruiken wij alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Cookies zijn een kleine tekstbestandjes die bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Enigma Architecten.

Enigma Architecten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt hierover contact met ons opnemen via telefoon: 0321-386220 of via mail: info@enigma-architecten.nl